Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I dont have the toolbar with File,Edit,View,Favorites,Tools,Help. Also, every time I log in it brings back all the tabs from previous session.

  • 2 trả lời
  • 42 gặp vấn đề này
  • 1037 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Since the toolbar isn't there, I can't do anything. I especially need to print

This happened

Every time Firefox opened

== I installed Firefox on Wed 5/5/10

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press and hold the Alt key down to bring up the menu bar. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide.

See also Restore the Menu bar in Firefox

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 7

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

In Firefox 3.6 on Windows you can hide the menu bar via "View > Toolbars" or via the right click context menu on a toolbar. Press and hold the Alt key down to bring up the menu bar. Go to "View > Toolbars" or right-click the menu bar or press Alt+V T to select which toolbars to show or hide.

See also Restore the Menu bar in Firefox

more options

1. Keyboard: Alt+V, T, M

2. Tools->Options->General->Home page->You can change which page to use on start-up

Does it help you?