Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to disable Firefox, so that it doesn't launch when I click a site in other applications. How do I do this.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Wikiwide

more options

I want to disable Firefox, so that it doesn't launch when I click a site in other applications. How do I do this?

This happened

Every time Firefox opened

== Since I installed Firefox.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

I suppose, you need to change in your operating system what browser is chosen as default.

For instance, if you want to make Safari your default browser, open Safari, go to Edit->Preferences->General->Default web browser: and choose Safari web browser.