Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

e mail messages embedded in web sites to to Eudora instead of Firefox.

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Chris Ilias

more options

Web sites with "contact us" e-mail addresses or e-mail messages that request replying to a different address: When I click on them they open in Eudora, my old e-mail server, instead of g-mail. How can I set it up so that the addresses open in g-mail?

This happened

Not sure how often

== I stared using Firefox after using Eudora

Tất cả các câu trả lời (1)

more options