Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

why does firefox start page load every time I log on

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 25 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TXGuy

more options

start page opens with home page every time I open fire fox

This happened

Every time Firefox opened

== latest edition was downloaded

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

"start page opens with home page"

Check your home page settings. Multiple pages can be set as the home page, separated by the "|" keyboard character.

See: http://support.mozilla.com/en-US/kb/How+to+set+the+home+page