Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

When I click on a bookmark it opens in a sidebar. I cannot see the URL address. How do I get it to open in the regular screen?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

When I click on a bookmark it opens in a sidebar. I cannot see the URL address. How do I get it to open in the regular screen?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Right-click that bookmark and select Properties, then un-check the preference for Load this bookmark in the sidebar, and then click Save.

Using JavaScript buttons on web pages for "Bookmark this Page" causes that preference to be selected when saving the bookmark in that manner. So, don't use those buttons, use the "Bookmark this Page" feature that is built into Firefox instead.