Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I have lost "All" of my toolbars. How do I get them back?

  • 1 trả lời
  • 12 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

The only toolbar I have left on Firefox is the "Bookmarks Toolbar", how do I get the others back? And right-clicking does nothing.

This happened

Just once or twice

== Today when mouse dropped on floor.

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key (Cmd for Mac) to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 2

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hit the Alt key (Cmd for Mac) to show the Menu bar, then open View > Toolbars and select Menu bar, so it has a check-mark.