Trang web này sẽ có chức năng hạn chế trong khi chúng tôi trải qua bảo trì để cải thiện trải nghiệm của bạn. Nếu một bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn và bạn muốn đặt câu hỏi, chúng tôi có cộng đồng hỗ trợ của chúng tôi đang chờ để giúp bạn tại @FirefoxSupport trên Twitter và /r/firefox trên Reddit.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then dissapear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, the problem does not occur. Help!!!

  • 1 trả lời
  • 13 gặp vấn đề này
  • 12 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi the-edmeister

more options

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then disappear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, with Yahoo e-mail the problem does not occur. Help!!!

This happened

Every time Firefox opened

== Whenever I use Firefox

Phone numbers contained in emails, and on web links show up for several seconds then disappear. I'm using Yahoo e-mail, however, if I use IE 8, with Yahoo e-mail the problem does not occur. Help!!! == This happened == Every time Firefox opened == Whenever I use Firefox

Giải pháp được chọn

Tools > Addons >> Extensions

Do you have the Skype extension for Firefox? If so, disable it. Known to cause that problem for many users.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Tools > Addons >> Extensions

Do you have the Skype extension for Firefox? If so, disable it. Known to cause that problem for many users.