Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Approve Twitter X Ad Blocker add on update

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Please approve the update to Twitter X Ad Blocker. I've chatted with AldAstra Labs the creator and they have an update but are waiting on Firefox to approve it.

Thanks, Tracy

Please approve the update to Twitter X Ad Blocker. I've chatted with AldAstra Labs the creator and they have an update but are waiting on Firefox to approve it. Thanks, Tracy

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.