Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

All downloads fail, including extensions

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

No idea what the cause is but I cannot download ANYTHING on my browser for some reason. Pictures, documents, executables, browser extensions. Tried downloading documents from email attachment.. fail Tried downloading VLC... fail Tried every default recommended solution, clean install, you name it. Mind you all of these files downloaded just fine perfectly via Microsoft Edge.

Noticed another abnormality. Changed the download folder to a custom one. Download failed and DELETED the folder for some reason.

No idea what the cause is but I cannot download ANYTHING on my browser for some reason. Pictures, documents, executables, browser extensions. Tried downloading documents from email attachment.. fail Tried downloading VLC... fail Tried every default recommended solution, clean install, you name it. Mind you all of these files downloaded just fine perfectly via Microsoft Edge. Noticed another abnormality. Changed the download folder to a custom one. Download failed and DELETED the folder for some reason.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.