Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF viewer not displaying/displaying artifacts

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

When I open a locally downloaded pdf in firefox, the background is displayed as what was previously displayed on that portion of the screen, and scrolling simply overlays moved text over what was previously displayed. Does not appear in screenshots. One of the images shows what the pdf looks like prior to scrolling, and one after.

When I open a locally downloaded pdf in firefox, the background is displayed as what was previously displayed on that portion of the screen, and scrolling simply overlays moved text over what was previously displayed. Does not appear in screenshots. One of the images shows what the pdf looks like prior to scrolling, and one after.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Screenshots:

Hữu ích?

more options

Try downloading Firefox from Mozilla. Download, unzip, and run firefox-bin from the folder and see if you have the same issue. https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-release

What OS? What Desktop? X11 or Wayland?

Can we access the same file? What happens with files with files from this site? https://www.irs.gov/downloads/irs-pdf

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.