Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Translation does not work

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

I have installed the German language extension. I can go to a site written in German and it translates fine. THE SECOND I USE ANY SUB MENU WITHIN THE SITE, IT DOES NOT TRANSLATE. Right clicking and choosing "Translate" does not work since "translate" does not exist on the tab.

The Firefox translate feature only works on the initial screen!

I can find no setting to fix this

I have installed the German language extension. I can go to a site written in German and it translates fine. THE SECOND I USE ANY SUB MENU WITHIN THE SITE, IT DOES NOT TRANSLATE. Right clicking and choosing "Translate" does not work since "translate" does not exist on the tab. The Firefox translate feature only works on the initial screen! I can find no setting to fix this

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hello

Firefox Translation https://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?p=14977785

What do you mean by firefox translate feature only works on the initial screen ?

Hữu ích?

more options

Hi

We are aware of an issue in respect of language packs that is currently being looked into. We are sorry for the inconvenience and hope to be able to respond with a resolution soon.

Hữu ích?

more options

Hi

Please look out for an update to Firefox to version 126.0.1 that should fix this issue for you.

Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.