Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Popups

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I must utilize a radiology based website application that works best in Firefox. I utilize 3 monitors on my system and have Firefox browser working on Monitor #3. Unfortunately Firefox opens the popup windows in Monitor #1. I cannot find a setting anywhere that would force it to open the popups on the monitor that is running the Firefox browser. I do not have this issue with Microsoft Edge, Google Chrome just this browser. I only use Firefox for this application because of this. However, I must use it 4-5 hours a day and this is extremely annoying. Is there any way to fix this issue? In today's technology and the fact that most of us use multiple monitors, I would think this browser would be up-to-date in its options and ability to handle this. Any help would be greatly appreciated.

I must utilize a radiology based website application that works best in Firefox. I utilize 3 monitors on my system and have Firefox browser working on Monitor #3. Unfortunately Firefox opens the popup windows in Monitor #1. I cannot find a setting anywhere that would force it to open the popups on the monitor that is running the Firefox browser. I do not have this issue with Microsoft Edge, Google Chrome just this browser. I only use Firefox for this application because of this. However, I must use it 4-5 hours a day and this is extremely annoying. Is there any way to fix this issue? In today's technology and the fact that most of us use multiple monitors, I would think this browser would be up-to-date in its options and ability to handle this. Any help would be greatly appreciated.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.