Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I downloaded the new Firefox now nothing works

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I've had Firefox for years and had no problems. An additional Firefox page opened when I opened Firefox and I downloaded it, now it won't open any page. I tried to reinstall but same problem. If i can't fix it I'll have to change browser

I've had Firefox for years and had no problems. An additional Firefox page opened when I opened Firefox and I downloaded it, now it won't open any page. I tried to reinstall but same problem. If i can't fix it I'll have to change browser

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.