Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Address Bar Deletes First Few Typed Characters on Startup

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
more options

Every time I open the Firefox browser and start typing something in the address bar, the address bar removes everything I just typed after a few characters, which makes me type usually half the websites name on accident because of this bug. After the first occasion when launching the browser, the address bar works completely fine again.

Every time I open the Firefox browser and start typing something in the address bar, the address bar removes everything I just typed after a few characters, which makes me type usually half the websites name on accident because of this bug. After the first occasion when launching the browser, the address bar works completely fine again.

Được chỉnh sửa bởi Dean vào

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.