Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I want to add my own short cuts (New Tab) don't like Firefox adding them without my permission

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

I can add the short cuts I want but if I go someplace new Firefox will add it to my shortcuts without permission. This seems to be a new problem, and I don't like it! Then if I dismiss or delete from history its still not removed! Very annoying and may cause me to ditch Firefox for good!

I can add the short cuts I want but if I go someplace new Firefox will add it to my shortcuts without permission. This seems to be a new problem, and I don't like it! Then if I dismiss or delete from history its still not removed! Very annoying and may cause me to ditch Firefox for good!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.