Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Youtube Videos 1440p and 2160p stutter, skip and don't load quickly

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

A few days ago I started having an issue where Youtube videos 1440p and up would frequently skip ahead, stutter or freeze and play audio only. They also stopped loading as quickly as they had before. This issue only happens in Firefox as when I watch Youtube on Chrome everything is fine. I've tried disabling extensions to no effect. Is this a known issue or does anyone have suggestions?

A few days ago I started having an issue where Youtube videos 1440p and up would frequently skip ahead, stutter or freeze and play audio only. They also stopped loading as quickly as they had before. This issue only happens in Firefox as when I watch Youtube on Chrome everything is fine. I've tried disabling extensions to no effect. Is this a known issue or does anyone have suggestions?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.