Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

URL bar popup menu text spaced out (kerning/tracking issue)

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • Trả lời mới nhất được viết bởi Slouch

more options

Hi All,

Is there any reason why the menu item text in the URL popup menu is so spaced out in FF 115 and 125?

It's the only menu I've found like that.

See attached screenshots. The one on the left is FF 115, and the one on the right is FF 88 (more normal).

Is there a way to fix this?

And also remove that "Add" menu item at the bottom?

If so, please reply!

Hi All, Is there any reason why the menu item text in the URL popup menu is so spaced out in FF 115 and 125? It's the only menu I've found like that. See attached screenshots. The one on the left is FF 115, and the one on the right is FF 88 (more normal). Is there a way to fix this? And also remove that "Add" menu item at the bottom? If so, please reply!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi Slouch vào

Giải pháp được chọn

The line with the comment below was causing the extra spacing...

.urlbar-input-box {
  font-size: 11px !important;
  font-weight: 600 !important;
  letter-spacing: 2px !important; /* this made the wide spaced menu */
}


The strange thing is, letter-spacing wasn't affecting the .urlbar-input-box as I intended, but the pop-up menu attached to it.

Go figure.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

The line with the comment below was causing the extra spacing...

.urlbar-input-box {
  font-size: 11px !important;
  font-weight: 600 !important;
  letter-spacing: 2px !important; /* this made the wide spaced menu */
}


The strange thing is, letter-spacing wasn't affecting the .urlbar-input-box as I intended, but the pop-up menu attached to it.

Go figure.

Được chỉnh sửa bởi Slouch vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.