Where did you install Firefox from? Help Mozilla uncover 3rd party websites that offer problematic Firefox installation by taking part in our campaign. There will be swag, and you'll be featured in our blog if you manage to report at least 10 valid reports!

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Stops Responding

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Firefox just stops responding when trying to load a web page. The only way to get it back working is to reboot the computer. I have tried quitting the application but when I try to restart it it doesn't respond and I end up having to force quit and reboot the computer and then it will work fine. MacBook Pro (15" 2017) MacOS13.6.6 Firefox 125.01

Any idea what's going on?

Firefox just stops responding when trying to load a web page. The only way to get it back working is to reboot the computer. I have tried quitting the application but when I try to restart it it doesn't respond and I end up having to force quit and reboot the computer and then it will work fine. MacBook Pro (15" 2017) MacOS13.6.6 Firefox 125.01 Any idea what's going on?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.