Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

bad request 431

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Every time I log onto my account through New York University, I receive a message: bad request 431 reason: header too large

Every time I log onto my account through New York University, I receive a message: bad request 431 reason: header too large

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

A 400 "Bad Request" error issue is usually caused by corrupted cookies.

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Settings), click the padlock icon (Clear cookies and site data) for the domain in the selected tab.

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

  • Settings -> Privacy & Security
    Cookies and Site Data -> Clear Data -> [X] Cached Web Content -> Clear

You can remove all data stored in Firefox for a specific domain via "Forget About This Site" in the right-click context menu of an history entry ("History -> Show All History" or "View -> Sidebar -> History").

Using "Forget About This Site" will remove all data stored in Firefox for this domain like history and cookies and passwords and exceptions and cache, so be careful. If you have a password or other data for that domain that you do not want to lose, make sure to backup this data or make a note.

You can't recover from this 'forget' unless you have a backup of involved files.

If you revisit a 'forgotten' website, data for that website will be saved once again.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.