Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Image corrupt or truncated for big sprite

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bundalo Mihailo

more options

Hello. I have a pretty big sprite image i am trying to display on my web page but mozzila wont display it. The sprite is 78016px by 1000px and im cropping it to be 736px by 1000px. Sprite is made out of a png sequence that was made in 3d software, now the thing is when i put in the non rendered verson of images(3D viewport colors) which windows labels as 8bit (maybe because of less colors) it gets displayed, but when i put the rendered version which windows labels as 32bit image it wont get displayed on Mozilla. It gets displayed on Chrome and Edge without any problems. The only difference beetween the images is that the rendered version has a transparent background behind the subject...they are the same sized sprite. I will drop the first frames of the sprite in the images section so you can get a better idea. Also all of the code and images is stored locally.

Hello. I have a pretty big sprite image i am trying to display on my web page but mozzila wont display it. The sprite is 78016px by 1000px and im cropping it to be 736px by 1000px. Sprite is made out of a png sequence that was made in 3d software, now the thing is when i put in the non rendered verson of images(3D viewport colors) which windows labels as 8bit (maybe because of less colors) it gets displayed, but when i put the rendered version which windows labels as 32bit image it wont get displayed on Mozilla. It gets displayed on Chrome and Edge without any problems. The only difference beetween the images is that the rendered version has a transparent background behind the subject...they are the same sized sprite. I will drop the first frames of the sprite in the images section so you can get a better idea. Also all of the code and images is stored locally.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

I forgot to mention that upon loading i sometimes get an error saying "Image corrupt or truncated." and a link to the sprite image which was listed as background.

Hữu ích?

more options

Can you provide an example image link that fails to render?

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.