Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hello I am not able to highlight and copy on any articles. Most recent update 125.0.1 on Mac.

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I have not been able to highlight and copy ~ even prior to the most recent update.

Even using control/ does not work.

Really hating this./edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS.

I have not been able to highlight and copy ~ even prior to the most recent update. Even using control/ does not work. Really hating this. /edit: moved thread from Firefox for iOS (for iPhone/iPad) to (desktop) Firefox section as you have macOS.

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Try to start Firefox in Troubleshoot Mode to see if that works.

  • Mac: hold down the Options key while starting Firefox
  • Windows: hold down the Shift key while starting Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.