Join the AMA (Ask Me Anything) with Firefox leadership team to talk about Firefox priorities in 2024. Mark your calendar! Thursday, June 13, 17:00 - 19:00 UTC.

Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Changing color of some elements

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi fioiu omotrl

more options

Hi,

How do I change the color of the white border and the color of the arrows?

I have menupopup > menu, menupopup > menuitem { -moz-appearance:none!important; color: white !important; background-color: #1551C0!important; } menupopup { -moz-appearance:none!important; background-color: #1551C0!important; border:none !important; padding:5px 0px 5px 5px!important; }

I have .menu-right { filter: invert(100%) !important; but it only turns the arrows white in some locations but not in the bookmarks menu and not in the right-click menu.

Hi, How do I change the color of the white border and the color of the arrows? I have menupopup > menu, menupopup > menuitem { -moz-appearance:none!important; color: white !important; background-color: #1551C0!important; } menupopup { -moz-appearance:none!important; background-color: #1551C0!important; border:none !important; padding:5px 0px 5px 5px!important; } I have .menu-right { filter: invert(100%) !important; but it only turns the arrows white in some locations but not in the bookmarks menu and not in the right-click menu.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Those arrows are SVG images, so you can use fill.

.menu-right {fill: red !important;}
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Those arrows are SVG images, so you can use fill.

.menu-right {fill: red !important;}

Hữu ích?

more options

Thank you, cor-el, you are always helpful!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.