Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox On Facebook Webcam feature doesn't work......

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
more options

Hi Everyone!

I'm wondering if anyone can shed light on this.... I'm using the very latest version of Firefox 124.0.2 (64bit) And recently having a problem when video chatting on facebook when chatting I can't see the "Cam" Icon to call up. Yet on Crome all is good.

Any help?

Hi Everyone! I'm wondering if anyone can shed light on this.... I'm using the very latest version of Firefox 124.0.2 (64bit) And recently having a problem when video chatting on facebook when chatting I can't see the "Cam" Icon to call up. Yet on Crome all is good. Any help?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.