Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

on 15.9 esr channel, last update all extensions are now disabled

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Lest update to 15.9 all my extensions are now disabled. Missing Lastpass and Surfshark from my menu bar. Doesn't seem to be any way to Enable them from Extensions screen.

I reloaded Lastpass from their site and this is now working on my Menu bar.

But what happened to cause this

Lest update to 15.9 all my extensions are now disabled. Missing Lastpass and Surfshark from my menu bar. Doesn't seem to be any way to Enable them from Extensions screen. I reloaded Lastpass from their site and this is now working on my Menu bar. But what happened to cause this

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Did you move the profile folder at all?

Hữu ích?

more options

Do the missing extensions still show in the Extensions Manager (about:addons -> Estensions)? Did you try Restore Default on the customize page?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.