Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where are these settings cached

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Certain websites show user names that I have not saved and are wrong. I have disabled form and password settings. Where do these come from?

Certain websites show user names that I have not saved and are wrong. I have disabled form and password settings. Where do these come from?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hữu ích?

more options

Note that some websites may show suggestions as an example of what you can enter as valid data. If you can right-click in this list then this is likely part of the page code.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.