Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video without sound on some sites but work on another

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi George Brink

more options

I have:

125.0 (64-bit) Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0

Video on Facebook plays without sound. The video plays, I see the image normally, but no sound. Video on Youtube works perfectly.

Fresh install without addons or plugins. Switching to "Troubleshoot mode" does not change anything. Youtube with sound, Facebook without sound.

Any ideas where to look?

I have: 125.0 (64-bit) Mozilla Firefox for Ubuntu canonical - 1.0 Video on Facebook plays without sound. The video plays, I see the image normally, but no sound. Video on Youtube works perfectly. Fresh install without addons or plugins. Switching to "Troubleshoot mode" does not change anything. Youtube with sound, Facebook without sound. Any ideas where to look?

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.

Hữu ích?

more options

Thank you, the issue is resolved now.

But it is very mysterious. I did not have ffmpeg at all, and I had libavcodec58 (newer versions of libavcodec are not currently available for ubuntu 22.04)

I did:

sudo apt install ffmpeg sudo apt reinstall libavcodec58

And after firefox restarted - everything started to work as it should.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.