Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Security Concerns: Saved forms (across VMs) and password (after clearing all history).

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi debvmtesting

more options

v155.9.1esr Debian 12

I'm testing different Debian 12 on multiple VMs, it came to my surprise to see that my VPN hash I used on a website the day before was saved by Firefox on the new VM.

The Sync was on but then which one saved my form (hash)?

  1. Numbered list item Logins & Passwords ? note: The hash was not a login but a form. If Firefox saves all the form, you should explicitly rename Logins by any forms/inputs.
  2. Numbered list item History? note: I hope this is only URLs.

If Firefox is savings "forms" (input fields) not just "logins" then it should be explicitly written. Is it an expected behavior?

v155.9.1esr Debian 12 I'm testing different Debian 12 on multiple VMs, it came to my surprise to see that my VPN hash I used on a website the day before was saved by Firefox on the new VM. The Sync was on but then which one saved my form (hash)? # Numbered list item Logins & Passwords ? note: The hash was not a login but a form. If Firefox saves all the form, you should explicitly rename Logins by any forms/inputs. # Numbered list item History? note: I hope this is only URLs. If Firefox is savings "forms" (input fields) not just "logins" then it should be explicitly written. Is it an expected behavior?

Được chỉnh sửa bởi debvmtesting vào

Giải pháp được chọn

You can check:

See also:

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You can check:

See also:

Hữu ích?

more options

Thank you - So "History" synchronization stores both web addresses and forms. The behaviour might be different between browsers but know I know for Firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.