Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How to delete this Add-on !?

  • 6 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I don't know why this "Add-on" (?) appear on my Firefox search bar. How to delete it ?

I don't know why this "Add-on" (?) appear on my Firefox search bar. How to delete it ?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

That is the new web translation feature.

You can set this pref to false in about:config to prevent opening the translation pop-up panel.

  • about:config => browser.translations.automaticallyPopup => false

You can control this translation feature via:

  • about:config => browser.translations.enable => true or false

Note that you do not get the translation icon for pages that are in the preferred language for displaying pages list, in this case use the "3-bar" Firefox menu button.

Hữu ích?

more options

My request was not to know how Firefox translation works, I’m asking how to make the translation add on off !

Hữu ích?

more options
  • Go to about:config and set browser.translations.automaticallyPopup => false

Hữu ích?

more options

Did you read the second part in my above reply about the two prefs that control this translation feature?

Hữu ích?

more options

Yes I did. Unfortunately, maybe I didn’t well understood , but it didn’t work ! Firefox translate logo still there and still offering translation !

Hữu ích?

more options

Try out browser.translations.enable then.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.