Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

On Firefox 124.0.2, when I click a download link, Firefox doesn't download the file.

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi neutronJK

more options

On Firefox 124.0.2 (on Ubuntu 22.04.4 LTS), when I click a download link on a web page, Firefox doesn't download the file. I tried disabling all add-ons, but that did nothing. However, I found that when I deselect "Ask you where to save the files" in the browser's Settings and then click the link, it downloads the file to my Downloads folder. Can someone please point me in the right direction to find a solution for this?

On Firefox 124.0.2 (on Ubuntu 22.04.4 LTS), when I click a download link on a web page, Firefox doesn't download the file. I tried disabling all add-ons, but that did nothing. However, I found that when I deselect "Ask you where to save the files" in the browser's Settings and then click the link, it downloads the file to my Downloads folder. Can someone please point me in the right direction to find a solution for this?

Giải pháp được chọn

The file picker requires a portal:

sudo apt install xdg-desktop-portal-gtk
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

The file picker requires a portal:

sudo apt install xdg-desktop-portal-gtk

Hữu ích?

more options

Thank you for the information, zero. You were correct.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.