Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox cant render some icons and uses hex values instead

 • 1 trả lời
 • 0 gặp vấn đề này
 • 31 lượt xem
 • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

the Icons code on github in this file are not correct rendered in Firefox. If I use these icons in my terminal they will get rendered in the terminal.

 • fonts-font-awesome is installed
 • Allow pages to use their own fonts is enabled
 • all addons are disabled
 • security.sandbox.content.level 1
 • gfx.downloadable_fonts.enabled true
 • use hardware acceleration available enable/disable makes no difference
 • Ubuntu 23.10
 • 6.5.0-26-generic
 • Mozilla Firefox 124.0.1
[https://github.com/sxyazi/yazi/blob/main/yazi-config/preset/theme.toml the Icons code on github] in this file are not correct rendered in Firefox. If I use these icons in my terminal they will get rendered in the terminal. * fonts-font-awesome is installed * Allow pages to use their own fonts is enabled * all addons are disabled * security.sandbox.content.level 1 * gfx.downloadable_fonts.enabled true * use hardware acceleration available enable/disable makes no difference * Ubuntu 23.10 * 6.5.0-26-generic * Mozilla Firefox 124.0.1
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can see in the Inspector that this is a read-only textarea and specifies its own monospace fonts and font-awesome is not among them.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.