Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I stop a piece of history from being shown in "Firefox Suggestions", which was made on an unapproachable device?

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 16 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cheng.cheng56

more options

I just want to stop a piece of my own history from being shown on "Firefox Suggestion", which was made with a firefox browser on my previous device and is relatively private.(I know I can do this by modifying "Search Suggestions->Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results", but I would like to preserve the function itself). That device is permanently unapproachable, and so is that browser. I tried "Clear recent history -> Everything", but it didn't work as expected and that is still shown. I think clear all my history(not only those made on this currently used device) may help, how can I do it?

I just want to stop a piece of my own history from being shown on "Firefox Suggestion", which was made with a firefox browser on my previous device and is relatively private.(I know I can do this by modifying "Search Suggestions->Show search suggestions ahead of browsing history in address bar results", but I would like to preserve the function itself). That device is permanently unapproachable, and so is that browser. I tried "Clear recent history -> Everything", but it didn't work as expected and that is still shown. I think clear all my history(not only those made on this currently used device) may help, how can I do it?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Just found the problem can be easily solved by disconnect the deprecated device.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Just found the problem can be easily solved by disconnect the deprecated device.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.