Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Google Sheets mousewheel scrolling directly to bottom of sheet and disabling

  • 1 trả lời
  • 5 gặp vấn đề này
  • 33 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sean Thomas

more options

When in Google Sheets in Firefox a single scroll click of the mousewheel takes me to the very bottom right of the sheet. The scroll wheel is then disabled vertically and horizontally.

Error is verified for all Google Sheets. Problem does not exist when accessing these sheets in Incognito Mode.

Error does not occur when accessing these sheets in Chrome.

Sheets is all but unusable without mouse scrolling capability.

When in Google Sheets in Firefox a single scroll click of the mousewheel takes me to the very bottom right of the sheet. The scroll wheel is then disabled vertically and horizontally. Error is verified for all Google Sheets. Problem does not exist when accessing these sheets in Incognito Mode. Error does not occur when accessing these sheets in Chrome. Sheets is all but unusable without mouse scrolling capability.

Giải pháp được chọn

Disabling the Logitech SetPoint addon solved the problem. As it had been set to be inactive in Private Browsing that is why it worked then.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 5

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Disabling the Logitech SetPoint addon solved the problem. As it had been set to be inactive in Private Browsing that is why it worked then.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.