Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Whenever a notification pops up while I'm typing, the text field deselects

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Sterling, Six

more options

Had to click the text field 3 times just to write title to this post because I made a post on Twitter that's getting a bunch of interaction. Notifications take the cursor focus away from the text input field whether that's on a site or the search bar or the address bar. Very annoying. Windows 10, latest version of Firefox, but it also happened with the previous version. Please help!

Had to click the text field 3 times just to write title to this post because I made a post on Twitter that's getting a bunch of interaction. Notifications take the cursor focus away from the text input field whether that's on a site or the search bar or the address bar. Very annoying. Windows 10, latest version of Firefox, but it also happened with the previous version. Please help!

Giải pháp được chọn

Change alerts.useSystemBackend to true in about:config then restart the browser.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Change alerts.useSystemBackend to true in about:config then restart the browser.

Hữu ích?

more options

This kind of messes with my Twitter notifications but at least I can type uninterrupted, so thank you!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.