Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Freespoke Search engine

more options

I have checked Freespoke search as my search engine. When I search for something, it shows up as a Google search. How do I solve this situation?

I have checked Freespoke search as my search engine. When I search for something, it shows up as a Google search. How do I solve this situation?

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi Mark, when you are typing in the address bar (for example, cute dogs), does Firefox show on the first line of the address bar drop-down that it intends to send your search to Freespoke?

If Freespoke isn't showing there, could you double-check the default search engine setting above the list of search engines? See: Change your default search settings in Firefox.

If Freespoke is showing there, it's quite strange that your search is getting hijacked to Google. (Most hijacking goes to Bing, Yahoo, or some unknown site.)

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.