Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Amazon Search has disappeared from browser and not included in list of search engines. I want amazon.uk not U.S.

more options

Amazon search has disappeared from browser and not included in list of search engines. I want amazon.uk not U.S. and I do not know where about:config is.

Amazon search has disappeared from browser and not included in list of search engines. I want amazon.uk not U.S. and I do not know where about:config is.

Được chỉnh sửa bởi NoahSUMO vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hữu ích?

more options

tehwalker said

amazon search has disappeared from browser and not included in list of search engines. I want amazon.uk not usand I do not know where about:cnfig is

You type about:config in the Location (address) bar like you would say type www.example.com

about:config is meant more for advanced users though. https://support.mozilla.org/en-US/kb/about-config-editor-firefox

Another about: url of interest is about:about as it lists all about urls for that Firefox version.

Hữu ích?

more options

For future reference, I uploaded a copy of the Amazon UK search plugin to the Add-ons site under my own account. It will take a day or three for them to review and approve it. I'll add the link on Github when it's ready.

https://github.com/jscher2000/amazon-uk-search-extension

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.