Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

PDF files being saved in a different location than

more options

Hii,

I am currently using the latest version of LibreWolf/Firefox on Windows 11 Pro. I am having issues with the location of the files being saved in the Default location, i.e. C:\Users\kumbi\Downloads. All the files get saved in this location except those in PDF format.

The files in the PDF format, for some reason, get saved to the Temp folder: C:\Users\kumbi\AppData\Local\Temp.

I also use another system where the situation is the same.

I have checked all the configurations and settings and could not figure out a fix for this problem.

Please let me know how do I fix this. I am looking forward to your response.

Regards,

B. Bipin Kumar

Hii, I am currently using the latest version of LibreWolf/Firefox on Windows 11 Pro. I am having issues with the location of the files being saved in the Default location, i.e. C:\Users\kumbi\Downloads. All the files get saved in this location except those in PDF format. The files in the PDF format, for some reason, get saved to the Temp folder: C:\Users\kumbi\AppData\Local\Temp. I also use another system where the situation is the same. I have checked all the configurations and settings and could not figure out a fix for this problem. Please let me know how do I fix this. I am looking forward to your response. Regards, B. Bipin Kumar

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Do you have the same issue in Firefox? If not, this sounds like a job for LibreWolf. ---> https://matrix.to/#/#librewolf:matrix.org

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

more options

By default, Firefox opens PDFs in a tab. Most likely you have that setting, or maybe you switched Firefox to open PDFs in Acrobat or another external viewer.

When Firefox is saving a download to open immediately, it normally uses the Downloads folder. However, there is a preference to save those particular files in the system Temp folder instead. You could check in about:config to see whether browser.download.start_downloads_in_tmp_dir was switched to true.

More info on about:config: Configuration Editor for Firefox

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.