Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Choppy 4K YouTube playback

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 83 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Federico Barutto

more options

I have a very good PC (5800X3D, 7900XT, 32GB DDR4 3600), but Firefox (either the normal, canary and nightly version) can't play smoothly any 4K video (like the Borderlands trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lU_NKNZljoQ ). 1440 and lower resolutions are fine, as are 4K videos on Chrome and Edge. FWIW, my CPU during 4K playback is barely used (1-2%), and my GPU's video codec (VCE) is used by around a third. Disabling HW accel makes things better, as it still stutters but it's (barely) passable. I already tried creating a new profile, but still it's the same.

I have a very good PC (5800X3D, 7900XT, 32GB DDR4 3600), but Firefox (either the normal, canary and nightly version) can't play smoothly any 4K video (like the Borderlands trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lU_NKNZljoQ ). 1440 and lower resolutions are fine, as are 4K videos on Chrome and Edge. FWIW, my CPU during 4K playback is barely used (1-2%), and my GPU's video codec (VCE) is used by around a third. Disabling HW accel makes things better, as it still stutters but it's (barely) passable. I already tried creating a new profile, but still it's the same.

Giải pháp được chọn

Install "VP9 Video Extensions" and "AV1 Video Extension" from the Microsoft Store then reboot.

Try disabling the AV1 codec by changing media.av1.enabled to false in about:config.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Install "VP9 Video Extensions" and "AV1 Video Extension" from the Microsoft Store then reboot.

Try disabling the AV1 codec by changing media.av1.enabled to false in about:config.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

Install "VP9 Video Extensions" and "AV1 Video Extension" from the Microsoft Store then reboot. Try disabling the AV1 codec by changing media.av1.enabled to false in about:config.

Thanks! I already had both the extensions installed. Disabling AV1 fixed the problem (despite having a GPU that can decode AV1...). 4K videos are now as smooth as 1440 and lower res.

Hữu ích?

more options

For AV1 support details, go to about:support in the address bar and check the "Codec Support Information" table.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

For AV1 support details, go to about:support in the address bar and check the "Codec Support Information" table.

Here's my codec support table. Sorry for its language, I'm Italian.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.