Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Roboform not loading on 123.0 Firefox Release February 20, 2024 no toolbar or icon. Works on other browsers.

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 41 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi dachkc19

more options

Roboform extension not working at all since the 123.0 Firefox Release February 20, 2024 update. It works fine on all of my other browsers. Please fix this. I have already tried to reinstall it. It acts if it wants to work and then it disappears.

Roboform extension not working at all since the 123.0 Firefox Release February 20, 2024 update. It works fine on all of my other browsers. Please fix this. I have already tried to reinstall it. It acts if it wants to work and then it disappears.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

If you check the Extensions button drop-down, is Roboform listed there? All the extensions Firefox recognizes as enabled should appear either there or, if you pin the extension to the toolbar, on the toolbar.

Ref. Manage your extensions using the extensions button in the toolbar

Hữu ích?

more options

It works for me.

Do a clean reinstall of the extension by removing it, refreshing the addons page or restart the browser (necessary to clear settings), then reinstall it.

Hữu ích?

more options

I have done all of the above. Still does not work. I am attaching screenshots. There is something missing in the new release with firefox to allow this to work.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.