Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

1Password 4 not working properly in latest update 122.0.1 (64-bit) Win 10 Pro 64bit

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 28 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I think this happened before in an older update where the CTRL+\ shortcut would not fill in fields or bring up the pop-up menu for 1Password 4.

The addon is still usable but it is a good deal more tedious. It also seems like the prompts for new account generation do not show up, so all logins would have to be entered manually when making a new account, which is less than optimal.

If this could be fixed again this would be very appreciated.

I think this happened before in an older update where the CTRL+\ shortcut would not fill in fields or bring up the pop-up menu for 1Password 4. The addon is still usable but it is a good deal more tedious. It also seems like the prompts for new account generation do not show up, so all logins would have to be entered manually when making a new account, which is less than optimal. If this could be fixed again this would be very appreciated.

Giải pháp được chọn

Problem resolved. Seems like it needed a system restart to work, for whatever reason.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Problem resolved. Seems like it needed a system restart to work, for whatever reason.

Hữu ích?

more options

Mark it as resolved to remove it from our list and have a good day.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.