Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

vids spinning

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 43 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

like a dick i tried to sort it out myself and i no nothing aboout computers i deleted loads of stuff thinking its old i dont need it from downloads...i was having truble with vids not playing just the spin thing or it does start but slow or judery ... now mozilla cant update ...as theres nothing there

like a dick i tried to sort it out myself and i no nothing aboout computers i deleted loads of stuff thinking its old i dont need it from downloads...i was having truble with vids not playing just the spin thing or it does start but slow or judery ... now mozilla cant update ...as theres nothing there

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Does it still happen in Troubleshoot Mode?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.