Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Delete cookies and site data when Firefox is closed not working

  • 2 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

Delete cookies and site data when Firefox is closed tab is checked so it should delete cookies, but it doesn't, and when I click on manage data there are still cookies etc. How can I make this automatically delete?

Delete cookies and site data when Firefox is closed tab is checked so it should delete cookies, but it doesn't, and when I click on manage data there are still cookies etc. How can I make this automatically delete?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

You need to check this in the "Clear history when Firefox closes" settings as that is what matters.

  • using "Clear history when Firefox closes" in Firefox 102+ honors exceptions and keeps cookies with an allow exception, previous versions removed all cookies
  • clearing "Site settings" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data

Hữu ích?

more options

Are all cookies being retained across sessions or only some? If you click on "Manage Exceptions", do you see any sites listed there?

Are you closing all Firefox windows? Quit from the menu (Ctrl+Shift+Q) to make sure it properly exits.

Does it still happen with all your extensions disabled?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.