Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

transfer of bookmarkes

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I purchased a new computer, and they were to transfer all my stuff from my old computer, but they told me that my bookmarks are in a file that they cannot open. I would like to be able to get to them. Any help would be greatly appreciated. Thank You

I purchased a new computer, and they were to transfer all my stuff from my old computer, but they told me that my bookmarks are in a file that they cannot open. I would like to be able to get to them. Any help would be greatly appreciated. Thank You

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You still have the old computer? This should help if you have it. https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào