Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Profile Manager not starting at Firefox Start-up

  • 1 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi James

more options

I just got a new computer, and I'm trying to copy-and-paste a profile over from the old computer to the new one, but this doesn't seem to be working. Firstly, when I click on the Firefox icon on my new computer (Windows 11), the profile manager doesn't start up, so I can't choose the old profile. I've tried copying over all of the old files into the new profile folder, and that didn't work, either. What's going on?

I just got a new computer, and I'm trying to copy-and-paste a profile over from the old computer to the new one, but this doesn't seem to be working. Firstly, when I click on the Firefox icon on my new computer (Windows 11), the profile manager doesn't start up, so I can't choose the old profile. I've tried copying over all of the old files into the new profile folder, and that didn't work, either. What's going on?

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You need to setup the shortcut to start Firefox with the Profilemanager otherwise it will just start Firefox.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/profile-manager-create-remove-switch-firefox-profiles#w_start-the-profile-manager-when-firefox-is-closed

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.