Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Won't display text in UI elements

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 9 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

After using gnome-tweaks to change my system fonts, Firefox has unexpectedly gone silent and no longer shows text in areas like the search bar, tabs, settings, bookmarks, and menus. Rendering websites works just fine, but Firefox itself won't show any text.

After using gnome-tweaks to change my system fonts, Firefox has unexpectedly gone silent and no longer shows text in areas like the search bar, tabs, settings, bookmarks, and menus. Rendering websites works just fine, but Firefox itself won't show any text.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

owocean said

After using gnome-tweaks to change my system fonts

Sounds pretty straight forward. Tweaks is the issue and not the browser. If the tweak doesn't affect all user, change to another account and see what happens.

Hữu ích?

more options

Made a new user account and logged into cinnamon. No issue there, so it is specific to my user. Tried resetting to default in gnome-tweaks but that didn't change anything. Tried reloading font cache. Tried flatpak version. Tried disabling hardware rendering. Tried changing firefox's default fonts. Nothing worked.

Hữu ích?

more options

Like you said, After using gnome-tweaks is when the issue started. All the hoop jumping in Firefox is not the issue. Just try another user account in your Gnome desktop and see if it has the same issues. Again... not a Firefox issue, you tweaked and now it's broken.  ;-))

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.