Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How can I make Firefox show the search query I type instead of the URL?

  • 9 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

If I search "lemmy", I want to see that in the URL instead of the full search URL: https://www.google.com/search?q=lemmy. It makes it easier to copy the search query. If the query has spaces than they're written with +s in the URL. I remember months ago this ended up being the default even for pre-existing Firefox profiles, but then it was changed back.

If I search "lemmy", I want to see that in the URL instead of the full search URL: https://www.google.com/search?q=lemmy. It makes it easier to copy the search query. If the query has spaces than they're written with +s in the URL. I remember months ago this ended up being the default even for pre-existing Firefox profiles, but then it was changed back.

Tất cả các câu trả lời (9)

more options

Set browser.urlbar.showSearchTerms.featureGate to true in about:config.

Hữu ích?

more options

Thanks.

Is it possible to have this apply to any custom search engine I defined with in about:preferences with browser.urlbar.update2.engineAliasRefresh set to true?

Hữu ích?

more options

It applies to your chosen default search engine, regardless of how it is added.

Hữu ích?

more options

@zeroknight I mean can I make it work even on non default search engines, like when I pick one from the URL bar?

Hữu ích?

more options

It works for me when I select this search engine as the default search engine in "Settings -> Search" and Firefox shows the search engine label when I type the alias (keyword) and a space. Also make sure that keyword.enabled is true on about:config.

I assume that you have set a tick on "Show search terms instead of URL on default search engine results page" that appears in "Settings -> Search" if you set the above mentioned featureGate pref to true?

Hữu ích?

more options

I have another search engine added in about:preferences after setting browser.urlbar.update2.engineAliasRefresh to true: Perplexity, URL: https://www.perplexity.ai/?q=%s, Alias: pp. When I try searching with it in the URL bar, it still shows the full URL. I have keyword.enabled set to true.

Hữu ích?

more options

Have you set this search engine as the default search engine as that is necessary to make this work ?

This even seems to work if you have a tab opened to the search results page and then switch the default search engine to/from Perplexity.

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

Can I have it work on non-default search engines too? Any search engine defined in settings?

Hữu ích?

more options

No, this choice only works for the current search engine like the name of this setting tells (i.e. it detects only one, default, search engine) as you can see by opening several search result pages and changing the default search engine, only the current default result page will show the terms.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.