Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

웹사이트 바로가기가 무반응일때 어떻게해야하나요?

  • Không có trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

Locking this thread, please continue here: [/questions/1437183]
시작할때 처음뜨는 ' 웹사이트 바로가기 ' 기능을 자주 사용했었습니다. 근데 어느 순간부터 제가 저장해놓았던 웹사이트 링크 목록들이 초기화 되더니

다시 링크 주소들을 입력해도 무반응이예요. 이럴땐 어떻게 해야하나요?

<i>Locking this thread, please continue here: [[/questions/1437183]]</i><br> 시작할때 처음뜨는 ' 웹사이트 바로가기 ' 기능을 자주 사용했었습니다. 근데 어느 순간부터 제가 저장해놓았던 웹사이트 링크 목록들이 초기화 되더니 다시 링크 주소들을 입력해도 무반응이예요. 이럴땐 어떻게 해야하나요?
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào