Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Hide or show system window title bar

  • 5 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 140 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi th.pauwels

more options

I have a new PC running Kubuntu 22.04, with Mozilla Firefox 120.0.1 (64 bit) installed. Standard, the system window title bar was hidden. But I wanted access to the "Move to desktop" menu and wanted the title in the title bar. So, in "Customize toolbar" I checked "Title bar". The title bar reappeared, but a complete border along the Firefox window became inaccessible, and when clicking in that zone, it effectively clicked in the window behind. In particular, the complete menu bar is inaccessible, as well as the scroll bar on the left and in the bookmarks sidebar the fold/unfold. And Mozilla Thunderbird 115.5.0 has the same annoying behaviour. Even when hovering over some menus in the Mozilla window, you can sometimes see reactions from the window under the Mozilla window. On older Kubuntu computers (up to 18.04) with older versions of Firefox (up to 113.0.2) and Thunderbird (up to 102.11.0) I do not have that problem. How can I get at the same time access to both the system title bar and the menu bar ?

I have a new PC running Kubuntu 22.04, with Mozilla Firefox 120.0.1 (64 bit) installed. Standard, the system window title bar was hidden. But I wanted access to the "Move to desktop" menu and wanted the title in the title bar. So, in "Customize toolbar" I checked "Title bar". The title bar reappeared, but a complete border along the Firefox window became inaccessible, and when clicking in that zone, it effectively clicked in the window behind. In particular, the complete menu bar is inaccessible, as well as the scroll bar on the left and in the bookmarks sidebar the fold/unfold. And Mozilla Thunderbird 115.5.0 has the same annoying behaviour. Even when hovering over some menus in the Mozilla window, you can sometimes see reactions from the window under the Mozilla window. On older Kubuntu computers (up to 18.04) with older versions of Firefox (up to 113.0.2) and Thunderbird (up to 102.11.0) I do not have that problem. How can I get at the same time access to both the system title bar and the menu bar ?

Giải pháp được chọn

widget.titlebar-x11-use-shape-mask = true had no effect, but starting Firefox with MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION = system solved the problem. I did not try GTK_CSD = 0/1.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

You could try running in native Wayland with the environment variable MOZ_ENABLE_WAYLAND=1.

Hữu ích?

more options

zeroknight said

You could try running in native Wayland with the environment variable MOZ_ENABLE_WAYLAND=1.

When I read https://gist.github.com/probonopd/9feb7c20257af5dd915e3a9f2d1f2277, I am not really tempted to try this proposal.

Hữu ích?

more options

You can get access to the system menu commands without the title bar with alt + f3.

Hữu ích?

more options

X11 is dead so compatibility is only going to get worse.

th.pauwels said

But I wanted access to the "Move to desktop" menu

You can right-click the titlebar a second time to show the native application menu.

Some titlebar-related settings you can try:

MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION = none/client/system
GTK_CSD = 0/1
widget.titlebar-x11-use-shape-mask = true

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

widget.titlebar-x11-use-shape-mask = true had no effect, but starting Firefox with MOZ_GTK_TITLEBAR_DECORATION = system solved the problem. I did not try GTK_CSD = 0/1.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.