Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Where is Firefox toolbar

  • 3 trả lời
  • 0 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi zeroknight

more options

How can I customize Firefox toolbar when I can't see it?

How can I customize Firefox toolbar when I can't see it?

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hi, which platform has this problem? By that I mean: Windows, Mac, Linux, Android, or iOS

If you can't see any toolbars on Windows, Mac, or Linux, your Firefox might be in full screen. For tips on entering and exiting full screen, see: Use Firefox in Full Screen mode

If you have the address bar but you are missing your Bookmarks Toolbar, see: Bookmarks Toolbar - Display your favorite websites at the top of the Firefox window

Hữu ích?

more options

Firefox has become an annoyance. NOT HELPFUL

Hữu ích?

more options

Assuming you are on Windows, you can try installing Firefox from the Microsoft Store.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.