Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Your browser does not support Graphics API "WebGL2"

  • 3 trả lời
  • 8 gặp vấn đề này
  • 118 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Trying to open a game I play routinely, but not lately. (New laptop, Windows 11), suddenly I'm getting this error message. Not sure how to proceed.

Trying to open a game I play routinely, but not lately. (New laptop, Windows 11), suddenly I'm getting this error message. Not sure how to proceed.

Được chỉnh sửa bởi llehome vào

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Enter about:support in the address bar and check WebGL2 info in the Graphics section.

more options

Go to about:config and change webgl.force-enabled to true the restart the browser.

more options