Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIrefox wont open

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

i have just downloaded Firefox and i go to open in and it flashes open an close immediately. the occurs every time that i open the program. i have reinstalled it multiple times to see if that's the issue, used the Microsoft store to download it, the website, i tried to get the beta that didn't help and i was just wondering what the issues was and wondering if you could. i looked in the error message folder as well and its empty.

i have just downloaded Firefox and i go to open in and it flashes open an close immediately. the occurs every time that i open the program. i have reinstalled it multiple times to see if that's the issue, used the Microsoft store to download it, the website, i tried to get the beta that didn't help and i was just wondering what the issues was and wondering if you could. i looked in the error message folder as well and its empty.

Giải pháp được chọn

Your Microsoft account may have parental controls enabled which limits what browsers you can use, you could try to get this limitation removed or create a new account.

You may be able to get it working by renaming firefox.exe to something else but this will break DRM protected videos.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

Your Microsoft account may have parental controls enabled which limits what browsers you can use, you could try to get this limitation removed or create a new account.

You may be able to get it working by renaming firefox.exe to something else but this will break DRM protected videos.

Hữu ích?

more options

Did you recently uninstall an application that was using Visual C+ runtime components?

You can check for issues caused by a corrupted or incomplete Visual C++ installation that is missing runtime components (Redistributable Packages) required by Firefox, especially VCRUNTIME140_1.dll.

See "Visual Studio 2015, 2017, 2019, and 2022":

Download the latest vc_redist.x64 and vc_redist.x86 files.

You need to reboot the computer.


Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.